Dokumentasjon

Datareglement

NB! Dette er kun et utkast, Hans-Christian har lyst til å jobbe videre med dokumentet slik at det ferdigstilles.

Dette er Samfundets verson av NTNUs datareglement. Dette kan regnes som "dataloven" på Samfundet. Enhver bruker av dataanlegget på Samfundet plikter å gjøre seg kjent med dette reglementet samt følge det. Brudd på reglementet vil føre til reaksjoner fra Samfundet. Samfundets dataanlegg ligger under NTNUs datanett, og brukere plikter derfor å følge begge reglementer.

1. Reglementets virkemåte

1.1 Dette reglementet gjelder for all bruk av Samfundets og NTNUs dataanlegg. Dataanlegg er definert slik: Alle fysiske komponenter (datanett bestående av kabling og nettverkselektronikk, samt generelle eller spesielle datamaskiner) og programvare anskaffet av eller som disponeres av NTNU eller Samfundet. Reglementet gjelder også for privat utstyr så lenge dette er koblet til dataanlegget med brukeridentitet, samt for programvare lisensiert av NTNU som installeres på privat utstyr, jfr. 4.2.

1.2 For nærmere spesifiserte deler av Samfundets og NTNUs dataanlegg kan det utarbeides utfyllende regler med hjemmel i, og innenfor rammene av dette reglement.

2. Informasjon og oppfølging av reglementet

2.1 Definisjoner. Brukerkonto: En brukers definerte tilgang til én eller flere datamaskiner med tilhørende personlig lagringsområde, og rettigheter til å lese og skrive data og bruke programmer. Brukernavn: Et entydig symbolsk navn som identifiserer en bruker av dataanlegget. Brukers passord: En personlig nøkkel. Passordet må oppgis i tillegg til brukernavn for å få tilgang til en brukerkonto.

2.2 Personlige brukerkonti er strengt personlige. Bruk, eller forsøk på bruk, av andre brukeres brukernavn og/eller passord ved pålogging er forbudt. Det er forbudt å utgi seg for å være en annen person ved sending av elektronisk post.

2.3 Bruker plikter å sikre at eget passord ikke blir kjent for andre. Hvis bruker vet, eller får mistanke om, at passordet likevel er blitt kjent for andre, plikter brukeren umiddelbart å forandre passordet.

2.4 Brukere distribuert til en hel gjeng på Samfundet styres av gjengens IT-ansvarlige. Det er IT-ansvarliges ansvar å sørge for at enhver bruker av denne kontien er kjent med dette reglementet. IT-ansvarlige er også ansvarlig for jevnlig å bytte passordet, samt bytte dersom det er mistanke om at passordet er kjent for uvedkommende.

3. Informasjon og oppfølging av reglementet

3.1 Bruker av Samfundets og NTNUs dataanlegg skal ved tildeling av brukernavn gis et eksemplar av dette reglementet. Reglementet anses som lest og akseptert på det tidspunkt dataanlegget første gang blir brukt.

3.2 Bruker av Samfundets og NTNUs dataanlegg plikter til enhver tid å være kjent med det gjeldende reglement for bruk av anlegget, og med utfyllende regler gitt med hjemmel i reglementet. Jfr. 1.2.

3.3 Driftsansvarlig skal ved opprettelse av en brukerkonto sørge for at andre brukere ikke har innsyn i brukerens personlige lagringsområde.

4. Bruk av dataanlegget

4.1 Dataanlegget skal primært brukes til Samfundsvirksomhet. Det skal ikke brukes til å utøve eller å reklamere for kommersiell virksomhet uten forutgående skriftlig tillatelse fra NTNU *. Bruker plikter å sikre at dataressursene utnyttes best mulig i tråd med dette. Bruker må følge anvisning fra driftsansvarlig for bruk av IT-anlegget ved knapphet på ressurser.

4.2 De programmer som er installert på Samfundets eller NTNUs dataanlegg og som ved lisensavtale kan installeres på private maskiner, stilles til disposisjon for bruker på de lisensbetingelser som er fastsatt av rettighetshaverne. Bruker plikter å avholde seg fra bruk som lisensbetingelsene forbyr. Bruker skal ikke kopiere programvare uten å ha forvisset seg om at det er tillatt etter avtale med rettighetshaver. Brukeren plikter å undersøke om det han/hun ønsker å legge ut på NTNU eller Samfundets websider eller sin hjemmeside knyttet til den kontoen brukeren er tildelt av NTNU, er vernede verk. Dersom verket er vernet, plikter brukeren å innhente de nødvendige tillatelser. For musikkverk skal en alltid undersøke om rettighetshaveren har inngått forvaltningskontrakt om lydfesting og fremføringsvederlag, og i tilfelle kontakte TONO og plateselskapet for å få tillatelse før musikken blir lagt ut på nettet. Bruker er personlig ansvarlig for de krav av rettslig og økonomisk art som rettighetshavere måtte fremme ved bruk uten tillatelse.

4.3 Samfundet og NTNU har ikke ansvar for eventuelle økonomiske tap som følge av feil eller mangler i programmer, data eller opplysninger innhentet via dataanlegget fra databaser eller andre kilder.

4.4 Lesing, skriving eller kopiering av filer på en annen brukers personlige lagringsområde er forbudt såfremt dette ikke er avtalt med vedkommende bruker. Bruker skal ikke avlytte datatrafikk i nettet.

4.5 Hvis bruker utilsiktet skulle få kjennskap til innholdet av filer som er opprettet av en annen bruker, plikter den som har fått slikt kjennskap å melde fra til driftsansvarlig og eier av filene snarest mulig.

4.6 Bruker skal ikke benytte NTNUs dataanlegg til handlinger som er i strid med norsk lov, som eksempelvis framsette ærekrenkelser eller formidle pornografi. (Unntatt til olegils e-post olegil@samfundet.no)

4.7 Bruker plikter å rapportere forhold som kan ha betydning for dataanleggets sikkerhet og driftsstabilitet til driftsansvarlig.

4.8 Bruker kan av driftsansvarlig bli pålagt å følge bestemte rutiner for å sikre anleggets funksjonalitet og driftsstabilitet.

4.9 Driftsansvarlig har kun adgang til å logge seg inn på en brukerkonto når det foreligger skjellig grunn til mistanke om at brukeren har brutt reglementet eller når brukeren selv har gitt slik tillatelse til dette.

5. Avslutning av medlemsforhold

5.1 Ved opphør av ansettelsesforhold eller avslutning av medlemforholdet. (Her må det antageligvis inn noe mer. :-) )

6. Virkemidler ved brudd på reglementet

6.1 Bruker som bryter dette reglementet kan utestenges fra alle deler av Samfundets eller NTNUs dataanlegg, ved at brukernavnet ikke får tilgang til dataanlegget. For å avklare om et brudd på reglementet har skjedd og omstendighetene rundt det, kan driftsansvarlig stenge ute et brukernavn i inntil fire dager. Dette skal gjøres på en slik måte at brukerens mulighet til å utføre sine arbeidsoppgaver eller studier ikke forringes. Alle brudd på reglementet skal rapporteres vedkommendes fakultet eller enhet, som er ansvarlig for den videre behandling. For studenter kan NTNUs styre ved alvorlige eller gjentatte brudd på reglementet vedta utestenging i samsvar med Universitetslovens §42.1.

6.2 Brudd på regler om personvern, taushetsplikt og dette reglement kan for ansatte føre til tjenestlig tilrettevisning eller ordensstraff. De ordinære regler om oppsigelse og avskjed kan også komme til anvendelse. Brudd på reglementet vil kunne medføre erstatningsansvar og straffeansvar.

6.3 Brudd på reglementet kan også medføre reaksjoner fra Samfundet.

*) Dette innebærer at dersom du vil benytte Samfundets datanett til å selge kaffetraktere fra ditt eget firma, skrapelodd for speidergruppa eller annet som ville falle inn under komersiell virksomhet må du godkjenne dette med ITEA ved NTNU.

Lenker: Start, gammel dokumentasjon

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2003-11-21 12:44 | Revisjon: 3 (historie, blame) | Totalt: 1871 kB | Rediger