Gammel dokumentasjon

ITK-saker i Finansstyret

Onsdag 23. februar 1994, Selskapssiden i Studentersamfundet

SAK 31/94: Søknad om midler for tilknytning til UNIT sitt datanett

Vedtak: Finansstyret ser positivt på saken. Finansstyret ber om at det legges frem et komplett kostnadsoverslag hvor det er inkl dert alle kostnader forbundet med at aktuelle gjenger er operative på nettet.

Torsdag 17. mars 1994 kl 19.00, Selskapssiden i Studentersamfundet

SAK 45/94: Fornyet søknad om tilknytning til Universitetets nettverk v/Jens Vigen.

Vedtak: FS går inn for at Samfundet tilknyttes Internett og at det stilles inntil kr 25.000,- til rådighet for prosjektet. Beløpet belastes UKE-fond. Vedtaket forutsetter at det i fremtiden ikke vil påløpe Samfundet kostnader ved bruk av nettet. Videre skal eventuelle kostnader med å tilknytte seg nettet internt i Samfundet tas av hver enkelt gjeng av allerede godkjente budsjetter. Det er ønskelig at ARK kan ta på seg å drive nettet. FS forutsetter at plassering av "sentralen" for viderefordeling av kabler blir logisk riktig i forhold til annet teknisk anlegg. Ansvarlig for gjennomføring er Jens Vigen og Knut Carlsen.

Torsdag 5. oktober 1994 kl 16.00, Selskapssiden i Studentersamfundet

SAK 146/94: Søknad om midler til kabling til Trafoen.

Vedtak: Finansstyret stiller til disposisjon inntil kr. 25.000,- for å besørge kabling til Trafoen med henblikk på tilkobling til telefonsentral og datanett. Beløpet belastes UKE-fond.

Onsdag 28. februar 1996 kl 16.00, Selskapssiden i Studentersamfundet

SAK 39/96:

Vedtak: Drift av datanettverk og filtjenere m.m. Finansstyret stiller seg positiv til en løsning der ARK tar på seg ansvaret for driften. Per Olav Flø i FS vil avkl re i samarbeid med ARK de praktiske løsninger for en slik drift.

Onsdag 24. april 1996 kl 16.00, Selskapssiden i Studentersamfundet

SAK 71/96: Forslag til instuks for IT-komite under ARK. (Ansv. POF)

Vedtak: Forslag fra ARK til instruks for IT-komite som skal stå for den tekniske drift av datanettverket på Huset ble vedtatt uten merknader. Inntil 2.000 kr. kan benyttes til drift av nettet i 1996. Kostnadene ved drift av nettet belastes UKE-fond. FS er svært tilfreds med ARKs initiativ.

Onsdag 22. mai 1996 kl 16.00, Selskapssiden i Studentersamfundet

SAK 90/96: Opptak av nye medlemmer i IT-komiteen.

Vedtak: Finansstyret godkjenner nye medlemmer i IT-komiteen innstilt av ARK.

Ukjent dato og sted

SAK 91/96: Sommerjobb i forbindelse med oppgradering av Samfundets medlemsdatabase. (Ansv ØB)

Vedtak: Torkild Indstøy (FK) tilbys sommerjobb for å oppgradere medlemsdatabasen, Han vil også hjelpe Klubbstyret med å opprette et databasert kartotek for biblioteket. Kostnader vil bli spesifisert nærmere før neste Finansstyremøte, og vil bli belastet UKE-fond.

Fredag 21. juni 1996 kl 16.00, Selskapssiden i Studentersamfundet

SAK 102/96: Medlemsarkiv. (Ansv. JT/POF)

Vedtak: Forslag til ny innmeldingsblankett vedtatt med noterte endringer. Med henvisning til sak 91/96 tilbys Torkild Indstøy (FK) sommerjobb inntil 200 timer lønnet for å oppgradere Studentersamfundets medlemsdatabase.

Tirsdag 4. februar kl 16.15 -Selskapssiden i Studentersamfundet

SAK 24/97: Driftsbudsjett for ITK og Studentersamfundets Arkiv.

Vedtak: Budsjettene for drift av ITK og Studentersamfundets Arkiv godkjennes. Det føres ikke separate regnskaper for disse virksomhetene, men kostnadene refunderes fra UKE-fond ved fremvisning av kvitteringer.

Ukjent dato og sted

SAK 25/97: Forslag til samarbeidsavtale mellom Samfundet og UKA i forbindelse med datainvesteringer og etterbruk. (Ansv. TK)

Vedtak: Følgende retningslinjer for samarbeid mellom Samfundet og UKA i forbindelse med investeringer i datautstyr, og etterbruk av dette. Samfundet og UKA inngår en intensjonsavtale, der samarbeidet på dataområdet blir formalisert. Det arbeides mot å skaffe en felles innkjøpsavtale for Samfundet og UKA for maskiner og deler. Dertil kommer også en generell innkjøpsrutine. Finansstyret setter ned et IT-utvalg som vil utrede behovet for datautstyr for Samfundets øvrige gjenger for vår / høst -97 og vår -98, og gi UKA tilbakemelding om dette snarest. Samfundet og UKA deler utgiftene til ny utvikl ngsmaskin og databasetjener til Samfundet, oppad begrenset for Samfundet til kr. 15.000 som belastes UKE-fond.

Tirsdag 22. april 1997 kl 16.15, Selskapssiden i Studentersamfundet

SAK 84/97: Budsjett vedrørende ombygning av datarom i 4. etg. fra ITK.

Vedtak: Kostnader på inntil kr. 4.000 i forbindelse med ombygging av datarom i 4. etg. belastes i sin helhet UKE-fond.

Mandag 8. desember 1997 kl 16.30, Selskapssiden i Studentersamfundet

SAK 243/97: Skriv fra FK-sjef angående oppgardering av telefonsentralen.

Vedtak: Finansstyret tar prisverdig initiativ fra FK-sjef til etterretning. På det første Finansstyremøtet etter nyttår vil et utvalg fra berørte parter bli nedsatt for å begynne sondering i forbindelse med snarlig utskifting av telefonsentralen. Finansstyret forutsetter at utvalget også ser på mulighetene for en totalløsning med hensyn på både data og telefon nettverk i Samfundsbygningen.

Tirsdag 20. januar 1998 kl 16.30, Selskapssiden i Studentersamfundet

SAK 7/98: Innlegging av telefon samt Internett i Klostergata 35. Beboerkomiteen i kl stergata 35 ønsker å koble hyblene i kl stergata opp mot telefonsentralen i Samfundsbygningen, for dermed å få tilgang til internett, og interntelefon.

Vedtak: Finansstyret har prinsipielt ingen ting imot at det legges telefon/internett forbindelse mellom Samfundsbygningen og kl stergata 35, forutsatt at alle utgifter dekkes inn ved økt husleie. Finansstyret ber Beboerkomiteen avkl re ukl rheter i søknaden slik at den kan behandles på et senere tidspunkt.

Tirsdag 17. februar 1998 kl 16.30, Selskapssiden i Studentersamfundet

SAK 36/98: Godkjenning av nye medlemmer i ITK. Følgende nye medlemmer er tatt opp i ITK: Tonny Gundersen, Tore Halset, Martin Eian, Heikki Henriksen og Jon-Thomas Eliassen

Vedtak: Finansstyret godkjenner opptak av nye medlemmer i ITK.

Ukjent dato og sted

SAK 37/98: Budsjett for ITK 1998. (Ansv. BKv) Fremlagt budsjettet for 1998 ble behandlet av Finansstyret. Investering i sambandsutstyr, kr. 6.000 ble strøket.

Vedtak: Fremlagt budsjett med endring godkjennes. Totalt beløp på kr. 61.800 belastes UKE-fond.

Tirsdag 3. mars 1998 kl 16.30, Selskapssiden i Studentersamfundet

SAK 56/98: Godkjenning av ny leder for ITK.

Vedtak: Finansstyret godkjenner Henrik Vedeld som ny leder for ITK.

Ukjent dato og sted

SAK 57/98: Søknad om midler til innkjøp av PC til økonomiansvarlig i Serveringsgjengen.

Vedtak: Finansstyret godkjenner innkjøp av PC til økonomiansvarlig i Serveringsgjengen, kjøpesum belastes Driftsfond. Finansstyret forutsetter at innkjøp av PC foretas av ITK.

Tirsdag 24. mars 1998 kl 17.00, Selskapssiden i Studentersamfundet

AU-SAK 5/98: Brev fra ARK angående ITK. (Ansv. AMN)

Vedtak: Finansstyret tar brev fra ARK til orientering.

Ukjent dato og sted

SAK 75/98: Bevilgning av midler til drift av ITK. (Ansv. BKv)

Vedtak: Finansstyret belaster UKE-fond for 1997 med tilsammen kr. 11.795,43 til diverse kjøp av datamateriell til ITK.

Tirsdag 19. mai 1998 kl 16.30, Praktrommet i Studentersamfundet

SAK 125/98:

Eventuelt. År 2000 vil trolig ikke skape noen problemer for Samfundet ifølge Regi/IT-komiteen. Regnskapssystemet vil trolig fungere. (TD)

. . .

Tirsdag 19. Oktober kl. 16.00 -1999 Trafobygget

SAK 117/99: Opprettelse av ITK som ny gjeng, og ny ITK-instruks

VEDTAK: Finansstyret oppretter gjengen IT-Komiteen og godkjenner framlagt forslag til instruks. Finansstyret ber Heikki Henriksen tre inn i rollen som gjengsjef for IT-Komiteen og ta opp medlemmer fra komiteen med samme navn opprettet av Akademisk Radioklubb (ARK). Finansstyret takker ARK for initiativ gjennom opprettelsen av en IT-komite og vil herved si opp alle driftsavtaler med denne komiteen og henstille om at komiteen avvikles

Lenker: Start, gammel dokumentasjon, historie

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2004-10-21 11:59 | Revisjon: 4 (historie, blame) | Totalt: 1888 kB | Rediger