Hverdagslige konfigurasjonsfiler

Her er en samling av konfigurasjonsfiler som ITK-ere bruker. Legg gjerne til linjer og kommenter hva ting gjør.

Innholdsfortegnelse

  1. 1 .muttrc
  2. 2 .vimrc
  3. 3 .procmailrc
  4. 4 .tmux.conf
  5. 5 Vimium
  6. 6 SSO
   1. 6.1 krb5.conf
   2. 6.2 Chromium
   3. 6.3 Firefox
   4. 6.4 Nettlesere installert med Snap
   5. 6.5 SSH
  7. 7 Gmail
  8. 8 WeeChat

.muttrc


set autoedit              # Går rett til edit når du lager ny epost
set edit_headers            # Lar deg redigere headere i editoren din
set header_cache="~/.mutt_headercache" # Gjør det raskere å åpne store epostbokser andre gang
set nomark_old             # Ikke skill på ulest og ny

# Load more specific details from non public file:
source ~/.muttrc.local

unset markers              # Gjør det lettere å klippe og lime tekst, fordi + på slutten av wrappede linjer forsvinner
set include=yes             # Alltid quote epost
set read_inc=1000            # Gjør det rakere å åpne store epostbokser på trege linjer
set write_inc=1000
set sleep_time=0            # Ikke vent et sekund når man bytter epostboks
set sort=threads            # Tråding i defaultmodus

# Automatic viewing of html mail, but always prefer text/plain:
set implicit_autoview
alternative_order text/plain text/html

# Ignore all headers and unignore the ones we care about:
ignore *

unignore From To Subject Delivery-date
unignore Resent-To X-Spam-Score X-Spam-Report X-Spam-Folder 

mailboxes `\
echo -n "+ "; \
for file in ~/Mail/.*; do \
	box=$(basename $file); \
	if [ ! $box '.' -a ! $box '..' -a ! $box '.customflags' -a ! $box '.subscriptions' -a ! $box = '.INBOX' ]; then \
		echo -n "+$box "; \
	fi; \
done`

# Different signatures for different folders
#folder-hook !(.*itk.*|.*klst.*) 'set from="torvald@lekvam.no'
#folder-hook .*klst.* 'set from="torvald@lekvam.no"; set signature="/home/torvald/.signature.klst"; my_hdr Bcc: '
#folder-hook .*itk.* 'set from="torvaldl@samfundet.no"; set signature="/home/torvald/.signature.itk"; my_hdr Bcc:'

# Automatically take RT-tickets
send-hook '~t ^itk@samfundet.no$' 'push "<edit-bcc>, itk-take@samfundet.no<enter>"'

# colorfull diffs in email
color body green default "^diff -.*"
color body green default "^index a-f0-9.*"
color body green default "^--- .*"
color body green default "^[+]{3} .*"
color body cyan default "^[+][^+]+.*"
color body red default "^-[^-]+.*"
color body brightblue default "^@@ .*"

.vimrc


" Ikke prøv å være kompatibel med 1980-tallets vi
set nocompatible

" Godta norsk og engelsk i stavekontrollen
set spelllang=en_us,nb_no

" Prøv å autodetektere filtypen fra innholdet
filetype on
syntax on

" Highlight søketermen når man søker
set hlsearch

" Når man er over en parentes eller bracket, vis motsvarende parentes
set showmatch

" Søk underveis mens man skriver
set incsearch

" Husk flere linjer
set history=1000

" Klarere farger (kun om du har svart bakgrunnsfarge i terminalen)
set bg=dark

" 80 tegns bredde, unntatt hvis du redigerer epost
set tw=80
au BufNewFile,BufRead mutt* set tw=77 ai nocindent spell

.procmailrc


PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin
MAILDIR=$HOME/Mail		# make sure it exists!
DEFAULT=$MAILDIR/		# optional
LOGFILE=$HOME/.procmail-log	# recommended
VERBOSE=on

# SPAM

:0
 ^Subject.*SPAM.
.spam/

# Samfundet mailman lists

:0
* ^List-Post.*itk-intern@samfundet.no
.itk-intern/

:0
* ^List-Post.*itk-finn@samfundet.no
.itk-finn/

:0
* ^List-Post.*itk-funny@samfundet.no
.itk-funny/

:0
* ^Delivered-To.*itk-oko@samfundet.no
.itk-oko/

:0
* ^List-Post.*info@samfundet.no
.samfundet-info/

:0
* ^List-Post.*diskusjon@samfundet.no
.samfundet-diskusjon/

:0
* ^Delivered-To.*itk-debian@samfundet.no
.itk-debian/

:0
* ^Delivered-To.*itk-nagios@samfundet.no
.itk-nagios/

:0
* ^(To|Cc|From).*-owner@(samfundet|uka).no
.mailman/

:0
 ^Subject.*Mail delivery failed.
.itk-bounces/

:0
* ^Delivered-To.*unix@samfundet.no
.itk-unix/

:0
* ^Delivered-To.*itk-puppet@samfundet.no
.itk-puppet/

:0
* ^Reply-To.*support-comment@uka.no
.uka-support/

:0
* ^Delivered-To.*itk-handel@samfundet.no
.itk-handel/

:0
* ^Delivered-To.*itk-billig@samfundet.no
.itk-billig/

:0
* ^Delivered-To.*itk-mdb@samfundet.no
.itk-mdb/

:0
* ^Delivered-To.*itk-ufs@samfundet.no
.itk-ufs/

:0
* ^Delivered-To.*itk-itkwiki-rss@samfundet.no
.itk-itkwiki-rss/

:0
* ^Delivered-To.*itk-opptak@samfundet.no
.itk-opptak/

:0
* ^Delivered-To.*itk-commits@samfundet.no
.itk-commits/
 
### CHY HXN

:0
* ^Subject.*[UKA-alle]
.uka-alle/

:0
* ^To.*it-commits@uka.no
.uka-it-commits/

### RT

:0
* ^Reply-To.*itk-comment@samfundet.no
.itk/

## Ymse

:0
* ^Cc.*klst.*@samfundet.no
.klst/

:0
* ^From.*(@mpx.no|@ps.no|@flysas.com|@amazon.com)
.reklame/

:0
* ^Subject.*Ticket not taken
.trash/

## SOME

:0
* ^From.*twitter.com
.sosialt-twitter/

:0
* ^From.*facebookmail.com
.sosialt-facebook/

### Default

:0
*
$DEFAULT

.tmux.conf

set -g @plugin 'tmux-plugins/tmux-resurrect'   # for gjenoppretting av siste lagrede tmux-sesjon(er), f.eks. etter nedetid
set -g @plugin 'tmux-plugins/tmux-continuum'   # for kontinuerlig lagring av nåværende tmux-sesjon(er)
set -g @plugin 'christoomey/vim-tmux-navigator' # for å enkelt hoppe mellom skall og vim i tmux

set -g @continuum-restore 'on'          # for automatisk gjenoppretting av sesjoner

run '/usr/share/tmux-plugin-manager/tpm'     # håndterer installasjon av ovennevnte utvidelser (prefiks + I for å installere nye utvidelser)

Vimium

Noen kjekke snarveier for å søke på diverse sider. Settes ved å trykke på Vimium-logoen og deretter Options, brukes ved å trykke o (eller O om du vil at resultatet skal åpnes i en ny fane) etterfulgt av bokstaven(e) pluss mellomrom.

a: https://wiki.archlinux.org/index.php?search=%s ArchWiki
d: https://duckduckgo.com/?q=%s DuckDuckGo
g: https://www.google.com/search?q=%s Google
gm: https://www.google.com/maps?q=%s Google maps
i: https://itk.samfundet.no/dok/dosearch.pl?query=%s itkwikisøk
in: https://itk.samfundet.no/dok/show.pl?node=%s itk-node
l: https://letterboxd.com/search/%s/ letterboxd
n: https://tv.nrk.no/sok?q=%s nrktv
o: https://ordbokene.no/nn/search?q=%s ordbøkene
rt: https://rt.samfundet.no/Ticket/Display.html?id=%s RT-billett
w: https://www.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:Search&search=%s Wikipedia
y: https://www.youtube.com/results?search_query=%s Youtube

SSO

Gitt at du har kinit ( apt install heimdal-clients ) på din privatmaskin, kan du få SSO på de fleste av Samfundets nettsider. Kjør kinit bruker@AD.SAMFUNDET.NO for å få en billett.

krb5.conf

Kerberos-konfigurasjon ligger i /etc/krb5.conf. Her kan det være en idé å sette følgende felt:

[libdefaults]
  default_realm = AD.SAMFUNDET.NO

Med dette vil kinit alltid anta at det er Samfundet-realmen det skal snakke med, med mindre du spesifiserer en annen. Om du har et annet brukernavn på din lokale maskin, kan du også sette følgende:

[realms]
  AD.SAMFUNDET.NO = {
    auth_to_local_names = {
      <samfundetbrukernavn> = <maskinbrukernavn>
    }
  }

Chromium

mkdir -p /etc/chromium/policies/managed
vim /etc/chromium/policies/managed/auth.json

Fyll så filen med følgende:

{
  "AuthServerAllowlist": "*.samfundet.no"
}

Firefox

Skriv about:config i adressefeltet. Finn innstillingen network.negotiate-auth.trusted-uris og sett denne til "https://".

Nettlesere installert med Snap

Om du er så uheldig å bruke en distribusjon som har valgt å distribuere enkelte pakker via Snap (f.eks. Ubuntu), vil du merke at SSO ikke fungerer. Dette på grunn av at snap-ene ikke har lov til å lese /tmp/krb5cc-*, hvor Kerberos-cachen din vanligvis ligger. En vei rundt dette er å slenge inn export KRB5CCNAME=/home/<brukernavn>/krb5cc i din .(bash|zsh)rc.

SSH

Å ha nøkler overalt er kjipt. Det slipper du med kinit! Det skal funke ut av boksen. Hvis ikke: sleng følgende inn i ~/.ssh/config:

Host cass
  HostName login.samfundet.no
  User brukernavn
  GSSAPIAuthentication yes

Heretter kan du enkelt kjøre kinit etterfulgt av ssh cass eller mosh cass for å nå cassarossa :–)

Gmail

Kjekke etiketter å ha i Gmail:

WeeChat

Se WeeChat-noden.

Lenker: Start

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2022-10-24 10:50 | Revisjon: 31 (historie, blame) | Totalt: 1872 kB | Rediger