Hverdagslige konfigurasjonsfiler

Her er en samlig av konfigurasjonsfiler som ITK-ere bruker. Legg gjerne til linjer og kommenter hva ting gjør.

.muttrc


set autoedit              # Går rett til edit når du lager ny epost
set edit_headers            # Lar deg redigere headere i editoren din
set header_cache="~/.mutt_headercache" # Gjør det raskere å åpne store epostbokser andre gang
set nomark_old             # Ikke skill på ulest og ny

# Load more specific details from non public file:
source ~/.muttrc.local

unset markers              # Gjør det lettere å klippe og lime tekst, fordi + på slutten av wrappede linjer forsvinner
set include=yes             # Alltid quote epost
set read_inc=1000            # Gjør det rakere å åpne store epostbokser på trege linjer
set write_inc=1000
set sleep_time=0            # Ikke vent et sekund når man bytter epostboks
set sort=threads            # Tråding i defaultmodus

# Automatic viewing of html mail, but always prefer text/plain:
set implicit_autoview
alternative_order text/plain text/html

# Ignore all headers and unignore the ones we care about:
ignore *

unignore From To Subject Delivery-date
unignore Resent-To X-Spam-Score X-Spam-Report X-Spam-Folder 

mailboxes `\
echo -n "+ "; \
for file in ~/Mail/.*; do \
	box=$(basename $file); \
	if [ ! $box '.' -a ! $box '..' -a ! $box '.customflags' -a ! $box '.subscriptions' -a ! $box = '.INBOX' ]; then \
		echo -n "+$box "; \
	fi; \
done`

# Different signatures for different folders
#folder-hook !(.*itk.*|.*klst.*) 'set from="torvald@lekvam.no'
#folder-hook .*klst.* 'set from="torvald@lekvam.no"; set signature="/home/torvald/.signature.klst"; my_hdr Bcc: '
#folder-hook .*itk.* 'set from="torvaldl@samfundet.no"; set signature="/home/torvald/.signature.itk"; my_hdr Bcc:'

# Automatically take RT-tickets
send-hook '~t ^itk@samfundet.no$' 'push "<edit-bcc>, itk-take@samfundet.no<enter>"'

# colorfull diffs in email
color body green default "^diff -.*"
color body green default "^index a-f0-9.*"
color body green default "^--- .*"
color body green default "^[+]{3} .*"
color body cyan default "^[+][^+]+.*"
color body red default "^-[^-]+.*"
color body brightblue default "^@@ .*"

.vimrc


" Ikke prøv å være kompatibel med 1980-tallets vi
set nocompatible

" Godta norsk og engelsk i stavekontrollen
set spelllang=en_us,nb_no

" Prøv å autodetektere filtypen fra innholdet
filetype on
syntax on

" Highlight søketermen når man søker
set hlsearch

" Se linjenummer
set number

" Når man er over en parentes eller bracket, vis motsvarende parentes
set showmatch

" Søk underveis mens man skriver
set incsearch

" Husk flere linjer
set history=1000

" Klarere farger (kun om du har svart bakgrunnsfarge i terminalen)
set bg=dark

" 80 tegns bredde, unntatt hvis du redigerer epost
set tw=80
au BufNewFile,BufRead mutt* set tw=77 ai nocindent spell

.procmailrc


PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin
MAILDIR=$HOME/Mail		# make sure it exists!
DEFAULT=$MAILDIR/		# optional
LOGFILE=$HOME/.procmail-log	# recommended
VERBOSE=on

# SPAM

:0
 ^Subject.*SPAM.
.spam/

# Samfundet mailman lists

:0
* ^List-Post.*itk-intern@samfundet.no
.itk-intern/

:0
* ^List-Post.*itk-finn@samfundet.no
.itk-finn/

:0
* ^List-Post.*itk-funny@samfundet.no
.itk-funny/

:0
* ^Delivered-To.*itk-oko@samfundet.no
.itk-oko/

:0
* ^List-Post.*info@samfundet.no
.samfundet-info/

:0
* ^List-Post.*diskusjon@samfundet.no
.samfundet-diskusjon/

:0
* ^Delivered-To.*itk-debian@samfundet.no
.itk-debian/

:0
* ^Delivered-To.*itk-nagios@samfundet.no
.itk-nagios/

:0
* ^(To|Cc|From).*-owner@(samfundet|uka).no
.mailman/

:0
 ^Subject.*Mail delivery failed.
.itk-bounces/

:0
* ^Delivered-To.*unix@samfundet.no
.itk-unix/

:0
* ^Delivered-To.*itk-puppet@samfundet.no
.itk-puppet/

:0
* ^Reply-To.*support-comment@uka.no
.uka-support/

:0
* ^Delivered-To.*itk-handel@samfundet.no
.itk-handel/

:0
* ^Delivered-To.*itk-billig@samfundet.no
.itk-billig/

:0
* ^Delivered-To.*itk-mdb@samfundet.no
.itk-mdb/

:0
* ^Delivered-To.*itk-ufs@samfundet.no
.itk-ufs/

:0
* ^Delivered-To.*itk-itkwiki-rss@samfundet.no
.itk-itkwiki-rss/

:0
* ^Delivered-To.*itk-opptak@samfundet.no
.itk-opptak/

:0
* ^Delivered-To.*itk-commits@samfundet.no
.itk-commits/
 
### CHY HXN

:0
* ^Subject.*[UKA-alle]
.uka-alle/

:0
* ^To.*it-commits@uka.no
.uka-it-commits/

### RT

:0
* ^Reply-To.*itk-comment@samfundet.no
.itk/

## Ymse

:0
* ^Cc.*klst.*@samfundet.no
.klst/

:0
* ^From.*(@mpx.no|@ps.no|@flysas.com|@amazon.com)
.reklame/

:0
* ^Subject.*Ticket not taken
.trash/

## SOME

:0
* ^From.*twitter.com
.sosialt-twitter/

:0
* ^From.*facebookmail.com
.sosialt-facebook/

### Default

:0
*
$DEFAULT

Lenker: Start

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2017-11-22 18:56 | Revisjon: 15 (historie, blame) | Totalt: 1467 kB | Rediger