Gammel dokumentasjon

Instruks for IT-komiteen

1996-04-24

Formål

IT-Komiteen skal drive, vedlikeholde og sørge for eventuell utbygging av Studentersamfundets datanett - herunder kabling og nettverkselektronikk.

Drift og vedlikehold av tjenermaskiner avtales i hvert enkelt tilfelle med maskineier.

Sammensetning

IT-Komiteen består av 4-6 personer oppnevnt av styret i Akademisk Radioklubb, derav en som leder. Bare Studentersamfundets medlemmer kan tas opp som medlemmer i IT-komiteen. De nye medlemmene skal godkjennes av Finansstyret.

Ansvarsområde og plikter

a) Medlemmer i IT-komiteen plikter å kjenne innholdet av og overholde følgende instrukser i Huset:

b) IT-komiteen kan etter avtale med organisasjonssekretæren legge beslag på lokaler i Huset når dette er nødvendig for IT-komiteens arbeid. Arbeid skal utføres på en slik måte at det, så fremt det er mulig, ikke er til ulempe for annen utleie eller andre tilstelninger i Huset.

c) IT-komiteen disponerer nøkler etter nøkkelinstruks, og har i forbindelse med arbeid adgang til alle rom i Huset med unntak av gjengarealer og utleide arealer. De tildelte nøkler skal forefinnes på en særskilt jobbehank som, når den ikke er i bruk, skal være innelåst i IT-komiteens nøkkelskap.

d) IT-komiteen har ansvar for Studentersamfundets datarom.

e) Under UKA er IT-komiteen midlertidig nedlagt i tidsrom satt av UKA og Finansstyret.

f) Leder er ansvarlig for at IT-komiteens utstyr blir forsvarlig sikret mot tyveri og skade. Leder er videre ansvarlig for skade IT-komiteens medlemmer, forsettelig eller ved grov uaktsomhet, påfører Samfundets bygninger eller utstyr.

Økonomi og regnskap

IT-komiteen kan få bevilget over Studentersamfundets budsjett, midler til drift og inversteringer. Regnskap føres av Studentersamfundets administrasjoni samarbeid med IT-komiteens leder.

Dersom ordinære bevilgninger til IT-komiteen over Studentersamfundets budsjett ikke er tilstrekkelig til forsvarlig drift og vedlikehold, plikter leder å fremføre dette for Finansstyret.

Endringer av instruksen

Endringer av denne instruksen skal skje i samsvar med Studentersamfundets lover og i samråd med IT-komiteens medlemmer. Alle endringer skal tas opp i Gjengsjefforum til uttalelse og den nye instruksen er først gyldig når den er godkjent av Finansstyret.

Formidling

IT-komiteens leder plikter å gjøre alle nye medlemmer kjent med denne instruks.

Lenker: Start, gammel dokumentasjon

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2003-11-26 19:21 | Revisjon: 2 (historie, blame) | Totalt: 1876 kB | Rediger